ถุงพิมพ์ลาย 01

หมวดหมู่สินค้า:
ถุงพิมพ์ลาย แบบ Bottom Seal
ขนาดที่ผลิตได้ (Dimension)
รายละเอียด (Description) ต่ำสุด (Min, mm.) สูงสุด (Max, mm.)
กว้าง (Width, W) 150 635
ยาว (Length, L) 150 2030
ซีลท้าย (Bottom Seal, B) 7 10
ความหนา (Tickness, T) µm 20 250
พิกัดความเผื่อ (Tolerance, +/-) W, L, B ± 2mm.
T ± 5 µm.
W, L, B ± 2 mm.
T ± 5 µm.
ทางเลือก (Option) Euro Hole
Round Hole